elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Piątek 01.07.2022
Jesteś tutaj:

Organy szkoły

(Wyciąg ze Statutu Szkoły)

Rozdział I  Organy szkoły i ich kompetencje

 

§ 1. Organy szkoły


1.      Dyrektor szkoły.

2.      Rada pedagogiczna.

3.      Rada Rodziców.

4.      Rada Szkoły (po jej ewentualnym powołaniu).

5.      Samorząd Uczniowski (klasy gimnazjalne mają oddzielny Samorząd Uczniowski).

 

§ 2. Dyrektor szkoły


1.      Zasady powoływania dyrektora szkoły określają odrębne przepisy.

2.      Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.                          W szczególności decyduje o sprawach:

a)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły,

b)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

c)      występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń i nagród (za wyjątkiem nagrodydyrektora szkoły) i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

3.      Do obowiązków dyrektora szkoły należy:

a)      opracowanie dokumentów programowo – organizacyjnych szkoły (plan pracy szkoły, arkusz organizacyjny szkoły,                              tygodniowy rozkład lekcji),

b)      opracowanie zakresów obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c)      kierowanie całokształtem działalności dydaktyczno‑wychowawczej szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz,

d)     sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionychw szkole,

e)      wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych               przez szkołę,

f)       realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

g)      kierowanie pracami rady pedagogicznej (jako jej przewodniczący),

h)      przedstawianie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacji    o działalności szkoły,

i)        dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę rodziców,

j)        ustalanie w porozumieniu z radą rodziców wzoru jednolitego stroju uczniów,

k)      ustalanie w porozumieniu z organem nadzorującym programu wychowawczo-profilaktycznego w przypadku, gdy w terminie 30         dni od rozpoczęcia roku szkolnego rada rodziców nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie tego programu,

l)        dyrektor może organizować administrację, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

m)    wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

4.      Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich kompetencji współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

5.      Dyrektor organizuje powstanie rady szkoły z własnej inicjatywy albo na wniosek rady rodziców. Powstanie rady szkoły jest          poprzedzone zmianą statutu szkoły w celu ustalenia trybu wyboru członków rady szkoły, składu rady szkoły oraz szczegóło kompetencji organów szkoły.

6.      Dyrektor wyraża zgodę na podjęcie działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji (z wyjątkiem partii i organizacji              politycznych) po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.                          Zgoda taka dotyczy w szczególności organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

7.      Dyrektor wstrzymuje wykonywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały powiadamia organ prowadzący szkołę oraz radę pedagogiczną.

8.      Dyrektor szkoły powołuje wicedyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami. Wicedyrektor szkoły:

a)      zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności;

b)      hospituje i kontroluje prace nauczycieli zgodnie z harmonogramem,

c)      współpracuje z dyrektorem szkoły w celu stworzenia ram organizacyjnych dla realizacji zatwierdzonego planu pracy szkoły;

d)     nadzoruje pracę pedagogów szkolnych, psychologa szkolnego, logopedy oraz innych specjalistów z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

e)      współpracuje z pedagogami szkolnymi w rozwiązywaniu problemów wychowawczych uczniów;

f)       nadzoruje działania szkoły związane z wynajmem sali gimnastycznej;

g)      nadzoruje prace związane z realizacją programów unijnych, w których bierze udział szkoła;

h)      wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły.  

 

§ 3. Rada pedagogiczna


1.      Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły lub placówki i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole lub placówce. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

2.      Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. Przygotowuje on i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

3.      Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły lub placówki, rady szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

4.      Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a)      zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki;

b)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

c)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę             szkoły;

d)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki;

e)      podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

f)       ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ     sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

5.      Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)       organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

b)       projekt planu finansowego szkoły lub placówki;

c)       wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

d)     propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia             zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

6.       Rada pedagogiczna przedstawia radzie rodziców projekt programu wychowawczo-profilaktycznego.

7.      Rada pedagogiczna może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą lub placówką z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły lub placówki, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole lub placówce; wnioski te mają dla organu charakter wiążący.

8.      Rada pedagogiczna z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora, organu prowadzącego szkołę, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

9.      Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji pełnionej w szkole. Organ prowadzący szkołę lub dyrektor są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały rady pedagogicznej.

10.  Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

11.  Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

12.  Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. Każdy nauczyciel powinien dbać o dobre imię szkoły.

§ 4. Rada Rodziców

 

1.      W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2.      W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodzicówuczniów danego oddziału. W wyborach, o których mowa, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

3.      Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

a)      wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

b)      szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów

4.      Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

5.      Do kompetencji rady rodziców należy:

a)      uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego,

b)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki,

c)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

d)     opiniowanie oceny dorobku zawodowego nauczycieli po otrzymaniu od dyrektora zawiadomienia o dokonywanej ocenie.

6.      Zasady przeprowadzania wyborów i tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły.

7.      Rada rodziców wyznacza swoich przedstawicieli do komisji powoływanych przez dyrektora, organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami.

8.      Rada rodziców działa w oparciu o regulamin swojej działalności.

9.      W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa jej regulamin.

 

§ 5. Samorząd Uczniowski


1.      Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły.

2.      Zasady wybierania i działania organów samorządu danej szkoły określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów szkoły w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

3.      Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów szkoły. Zmiany regulaminu mogą być dokonane przez radę samorządu szkolnego.

4.      Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

5.      Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a)      prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

b)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

c)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

d)     prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

e)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

f)       prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Prusach
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 29.01.2021
Data udostępnienia informacji: 29.01.2021
Data ostatniej aktualizacji: 11.03.2021
Liczba wyświetleń: 200
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
11.03.2021
20:15:00
edycja
Administrator
Organy szkoły
08.03.2021
22:36:11
edycja
Administrator
Organy szkoły
08.03.2021
22:35:36
edycja
Administrator
Organy szkoły
08.03.2021
22:34:56
edycja
Administrator
Organy szkoły
08.03.2021
22:34:01
edycja
Administrator
Organy szkoły
08.03.2021
22:08:44
edycja
Administrator
Organy szkoły
08.03.2021
22:07:04
edycja
Administrator
Organy szkoły
08.03.2021
22:05:16
edycja
Administrator
Organy szkoły
08.03.2021
22:00:34
edycja
Administrator
Organy szkoły
29.01.2021
20:47:31
edycja
Administrator
Organy szkoły
29.01.2021
20:28:26
edycja
Administrator
Organy szkoły
29.01.2021
20:28:21
dodanie
Administrator
Organy szkoły