elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Piątek 01.07.2022

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposób załatwiania spraw w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Prusach

Elektroniczna skrzynka podawcza:

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw zawiera instrukcja kancelaryjna zawarta w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319 z 1999r. ze zmianami) i Statut Szkoły.

 1. Miejsce przyjmowania interesantów: sekretariat, gabinet dyrektora szkoły, gabinet wicedyrektora szkoły, gabinet pedagoga szkolnego.
 2. Godziny przyjmowania interesantów:
 • Poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 9.00 – 14.00, 
 • Pedagog szkolny: 

   3. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

 • Interesantów przyjmuje dyrektor szkoły, zastępca dyrektora szkoły, pedagog szkolny oraz pracownicy administracji.
 • Sekretariat Szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
 • Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, drogą elektroniczną.
 • Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.
 • Kopie odpowiedzi na pisma wraz z oryginałem pisma wpływającego przechowywane są w teczkach zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
 • Sprawy nie wymagające odpowiedzi w formie pisemnej załatwiane są przez ustne udzielenie informacji.
 • Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu.

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ:

 1. Obowiązek szkolny:
 • zapisy do szkoły /zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny w sekretariacie szkoły,
 • ewidencja uczniów,
 • arkusze ocen i dzienniki,

2. Sprawy administracyjne:

 • zezwolenia i zwolnienia /indywidualny tok nauki, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego - zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych - wydaje dyrektor szkoły,
 • wydawanie legitymacji uczniowskich /wydaje sekretariat/,
 • wydawanie zaświadczeń,
 • wydawanie duplikatów,

3. postępowanie w sprawach nieletnich:

 • wnioski do Sądu Rodzinnego,
 • skierowania do Poradni,

4. Sprawy kadrowe: 

 • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

5. Sprawozdawczość:

 • raporty,
 • sprawozdania,

6.  Archiwum:

 • akta osobowe pracowników,
 • arkusze ocen,
 • dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,
 • protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
 • protokoły Rady Rodziców,
 • księga zarządzeń dyrektora szkoły,

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY:

 • PROCEDURA ZAPISU ORAZ WYPISU UCZNIA
  Rodzic lub opiekun prawny powinien dokonać formalności osobiście w sekretariacie szkoły (niezbędny jest dowód osobisty):

ZAPIS UCZNIA DO SZKOŁY:

Uwaga w pierwszej kolejności zapisywane są dzieci z rejonu. 

Przy przeniesieniu ucznia niezbędne dokumenty to:

 • druk przekazania ucznia,
 • świadectwo ukończenia szkoły – do wglądu,
 • kserokopia arkusza ocen,
 • dokumentacja medyczna,
 • dokumentacja od pedagoga, psychologa itp.

WYPIS UCZNIA ZE SZKOŁY

Rodzic zobowiązany jest powiadomić szkołę o fakcie przepisania dziecka do innej szkoły, lub o wyjeździe za granicę, w tym celu powinien dopełnić następujących formalności: rodzic informuje o zamiarze przeniesienia dziecka do innej szkoły;

 • rodzic przynosi do sekretariatu szkoły potwierdzenie przyjęcia ucznia do nowej szkoły;
 • dokumentacja szkolna zostaje PRZESŁANA POCZTĄ, dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia do wybranej szkoły, nie ma możliwości osobistego przekazania dokumentów przez rodziców,
 • dokumentację medyczną wydaje pielęgniarka szkolna do rąk własnych rodziców;
 • każde dziecko musi uzyskać potwierdzenie z biblioteki szkolnej o zwrocie książek;

PROCEDURA ZWOLNIENIA DZIECKA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego na jeden semestr lub cały rok szkolny następuje decyzją dyrektora. Po otrzymaniu zwolnienia od lekarza Rodzic zobowiązany jest jak najszybciej donieść dokument wraz z prośbą do dyrektora szkoły o zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego.

WCZEŚNIEJSZE PODJĘCIE NAUKI W SZKOLE:

Obowiązkiem szkolnym może być objęte, na wniosek rodziców, każde dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy sześć lat. Warunkiem przyjęcia sześciolatka do szkoły podstawowej jest wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki.

Jeśli sześciolatek nie chodził do przedszkola, konieczna jest pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki przez dziecko. Rodzic pobiera stosowny wniosek z sekretariatu szkoły.

ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO.
Podstawa prawna Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie oświaty. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425 Tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, art. 14 pkt. 1a brzmi: „W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat”.

DUPLIKATY LEGITYMACJI SZKOLNYCH ORAZ ŚWIADECTW SZKOLNYCH.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r.
Dz. U. nr 6 poz. 73 z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie MENiS z dnia 14 lutego 2003 r. – Dz. U. nr 61 poz. 537
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. - Dz. U. nr 225
poz. 1635 z późn. zm.
Duplikaty legitymacji szkolnych - opłata wynosi złotych.

Duplikaty świadectw szkolnych – opłata wynosi złotych.

Duplikat wydawany jest na wniosek osoby zainteresowanej, czas oczekiwania to do 14 dni.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Prusach
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 29.01.2021
Data udostępnienia informacji: 29.01.2021
Data ostatniej aktualizacji: 11.03.2021
Liczba wyświetleń: 198
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
11.03.2021
21:24:06
edycja
Administrator
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
11.03.2021
21:23:01
edycja
Administrator
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
11.03.2021
20:55:45
edycja
Administrator
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
11.03.2021
20:53:31
edycja
Administrator
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
11.03.2021
20:45:17
edycja
Administrator
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
29.01.2021
20:44:14
edycja
Administrator
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw, skarg i wniosków
29.01.2021
20:44:12
dodanie
Administrator
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw, skarg i wniosków